بخشنامه 83 سال 1401 ابلاغ فهرست تعرفه کالاهای اساسی

ابلاغ فهرست اصلاح و بروز شده تعرفه های  کالاهای اساسی ، نهاده های کشاورزی و دامی ، دارو ، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد

♦️ اصلاح فهرست کالاهای اساسی ، نهاده های کشاورزی و دامی مشمول حقوق گمرکی یک درصد  - حذف ۹ ردیف  و اضافه شدن ۱۰ ردیف تعرفه

♦️  فهرست بروز شده تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل ۶۵۲ ردیف تعرفه مشمول حقوق گمرکی یک درصد