ابلاغ ضوابط جدید ترخیص خودروهای سواری

 

ابلاغ ضوابط جدید ترخیص خودروهای سواری مبنی بر قابل ترخیص نبودن خودرو بنام افراد حقیقی و حقوقی غیر نمایندگی.

دانلود فایل